Husordensregler

Husordensregler for Fagereng Park Borettslag

1. Innledning

Fagereng Park Borettslag er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap eier byggene. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er best mulig. Det er også andelseierne selv som må sørge for ro, orden og trygghet i hjemmet, og dermed heve borettslagets og strøkets anseelse.

For å oppnå dette og for å skape best mulig forhold mellom de enkelte andelseiere, gis det følgende enkle husordensregler som det er i hvert enkelt andelseiers interesse å overholde.

Disse reglene inngår som en del av husleiekontrakten for Fagereng Park Borettslag, og brudd på reglene blir å betrakte som mislighold av leiekontrakten. Det vises for øvrig til husleiekontrakten som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar.

2. Bruk av leiligheten og fellesrom

 

2.1       Ingen leilighet eller fellesrom må brukes slik at man sjenerer andre leieboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl 2300 til kl 0700. Sjenerende støy som for eksempel sang og musikkøvelser, boring og banking er ikke tillatt i tidsrommet fra kl 2000 til kl 0800.

2.2       All oppholdelse utenfor bygningene innenfor de tidspunkter det skal være alminnelig ro, skal være på en måte at det ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Eksempler kan være når beboere venter på drosje i natt- og helgetid.

2.3       God bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha festlig sammenkomst som kan medføre noe mer støy enn alminnelig, og som kan vare ut over det tidspunkt som det vanligvis skal være ro.

2.4       Det er ikke tillatt å riste tøy, gulvmatter og tepper i svalganger, trapperom, vinduer og fra balkonger, men fra egne anviste plasser. Det skal ikke tørkes klær i svalgangene eller på fellesrom.

2.5       Det er kun tillatt å benytte elektrisk eller gassgrill på balkongene. Av branntekniske hensyn er derfor vanlige kullgriller ikke tillatt. Vis stor forsiktighet.

2.6       Utøvelse av næringsvirksomhet må avtales med styret.

3. Skader

3.1       Når skader på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person og/eller dennes barn, vil vedkommende, eller dennes foresatte, bli gjort økonomisk ansvarlig. Skader må ellers dekkes av husleieinntektene i borettslaget.

3.2        Snørrydding av balkong er hver enkelt andelseiers ansvar. Eventuelle skader som måtte oppstå på grunn av mangelfull snørrydding skal dekkes av andelseier.

Ved snøryddig av balkong er beboerne pliktig til å avtale med naboene/beboerne i etasjen under, slik at beboerne i fellesskap kan planlegge snøryddingen på beste måte.

3.3       P.g.a. til tider sterk vind, må det ikke oppbevares løse gjenstander, på balkongen og svalgangene, som kan tas av vinden og påføre skade.

 

4. Bygningsmessige forandringer

4.1   Bygningsmessige forandringer i leilighet, må godkjennes av styret.

4.2   Flaggstenger, markiser, skilt, antenner og lignende må ikke settes opp uten styrets samtykke.

5. Radio og fjernsyn

 

5.1       Feil ved antenneanlegget meldes omgående til teleleverandør, etter først å ha undersøkt om det er feil med eget apparat. Det må bare benyttes originale tilkoplingskabler.

5.2       Det er ikke tillatt med egen parabolantenne.

6. Låsing av dører etc.

 6.1       Dører til fellesrom skal alltid holdes låst.

6.2        Det er ikke tillatt å la barn leke i heis eller garasje. Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt i innvendig fellesareal.

7. Lufting og behandling av teknisk utstyr

7.1       Montering av avtrekksvifter i avtrekkskanaler eller yttervegger er forbudt.

7.2       Det må ikke kastes ting i klosettet, for eksempel bleier, matrester, sanitetsbind og lignende, som kan tette til avløpet.

8. Renhold, barnevogner og sykler

8.1              Beboerne er ansvarlig for å holde gang, trapp og fellesrom i ryddig stand. Dette innebærer at alle beboerne er pliktig til å vaske/ rydde snø i henhold til styrets oppsatte lister.

8.2              Barnevogner kan plasseres i svalganger, men på en slik måte at de ikke er til hinder for vanlig ferdsel, jfr. Brannforskriftene.

8.3              Fellesarealer skal ikke brukes til oppbevaring og lagring. Jfr. brannforskriftene

8.4              Sykler skal plasseres på egne anviste plasser.

9. Søppel

9.1              Søppel skal sorteres etter kommunale anvisninger, og må pakkes forsvarlig inn. Det er strengt forbudt å kaste brennende ting eller oljeavfall i kassene.

9.2              Det er ikke tillatt å oppbevare søppel i svalgangene eller i andre fellesarealer

10. Grøntanlegg

 10.1          Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom og vedlikeholdet bekostes/ utføres av beboerne. Bruksplener skal brukes med forsiktighet. Enhver skal bidra til å verne anlegget.

10.2          Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler og dyr. Dette trekker rotter og mus til eiendommen.

11. Dyrehold

Det skal i fellesskap utarbeides egne regler for dyrehold. (Se eget vedlegg)

12. Regler for parkering og bruk av motorkjøretøy

12.1     Det forutsettes at all kjøring med motorkjøretøy foregår på en mest mulig forsiktig måte, og at kjøringen er av kortest mulig varighet. Vanlig ferdsel med motorkjøretøy på gangveiene er i utgangspunktet strengt forbudt. Ferdsel er kun tillatt for av og på lossing. Bruk av horn og rusing av motor er strengt forbudt. Det er ikke tillatt å la motor gå på tomgang.

12.2     Parkering av biler skal kun skje på faste anviste plasser, over en begrenset periode. Plassering av campingvogn og tilhengere er strengt forbudt. Det vil bli borttauing uten forvarsel.

12.3     Det er anlagt gjesteparkering for biler, og disse er kun tillatt brukt av beboerne etter skriftlig avtale med styret. Alle som har to biler må søke om å få parkere sin andre bil på fellesområde

12. 4    Parkering kun på asfaltert område. Overtredelse medfører bot og/eller borttauing for eiers regning.

12.5     Det er ikke tillatt å leke på parkeringsplassene eller i garasjen.

12.6     Det er hver andelshavers plikt og opplyse hvor besøkende kan parkere.

12.7     Reparasjonsarbeid, lakkering og vask av motorvogn, er ikke tillatt i garasjeanlegget eller i fellesarealene.

12.8     Det er ikke tillatt å oppbevare flytende brensel, bensin, olje eller andre brennbare stoffer i garasjeanlegget eller fellesarealene. Slik oppbevaring må av den enkelte oppbevares i henhold til brannforskriften.

13. Meldinger, rundskriv etc.

13.1          Informasjon fra styrer til andelshaverne kan sendes skriftlig eller ved oppslag på felles oppslagstavle.

13.2     Meldinger til andelshaverne fra styret eller den styret bemyndiger, skal gjelde på samme måte som husordensreglene, som en del av leiekontrakten.

TILLEGG

Anskaffelse av husdyr må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret etter uttalelse fra borettshavere i samme bygg. Samtykket kan tilbakekalles.

Hundeeiere/eiere av husdyr må overholde følgende regler:

 1.  Husdyr skal holdes i bånd innenfor borettslagets område. For øvrig gjelder politivedtektene for Tromsø kommune.

Viser til paragraf 24 Båndtvang m.m.

”1. På offentlig sted i Tromsø sentrum, i sentrumsnære boligområder og i bydelene er det forbudt å la hund gå løs.”

2. a)     Husdyreiere er forpliktet til straks å fjerne ekskrementer dyret etterlater seg på borettslagets område, også utenfor egen inngang.

Viser også til samme paragraf i politivedtektene

”3. Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunder etterlater seg på offentlig sted.”

b)   Husdyr skal ikke stå ute. De må heller ikke sjenere omgivelsene med bjeffing eller hyling.

c)   Husdyr må ikke plasseres i svalganger eller fellesarealer

d)  Eiere av husdyr er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som deres hund måtte påføre person eller eiendom i borettsalget, for eksempel riper i dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg med mer.

e)   Dersom det kommer berettiget klager over at hundeholdet/husdyrholdet sjenerer naboer med lukt, bråk eller på annen måte, skal naboene først forsøke å løse problemene seg imellom. Hvis minnelig ordning ikke kan oppnås sendes skriftlig klage over forholdet til styret i borettslaget. Styret plikter å behandle klagen, etter først å ha innhentet opplysninger fra begge parter.

f)   Disse reglene er å betrakte som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på disse reglene blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten.

Endringer i reglene for dyrehold kan bare foretas av generalforsamlingen i borettslaget.