Vedtekter

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET FAGERENG PARK

§ 1 Navn, formål og forretningskontor

Borettslaget skal hete Borettslaget Fagereng Park.

Borettslaget Fagereng Park er et andelslag som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve eller forestå oppføringen av boligbygg og leie ut boliger i slike bygg til andelseierne. Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg, som garasjer, når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

Laget har også til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelshavernes interesser.

Forretningskontoret er i Tromsø kommune.

 

§ 2 Andeler – gjeldsansvar

 

Andelene skal være på ett hundre kroner. Andelseierne hefter ikke personlig for lagets forpliktelser.

 

§ 3 Andelseiere

 

Bare enkeltpersoner kan være andelseiere i borettslaget. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel.

 

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen seks måneder etter at pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskuddet til en person som styret godkjenner.

 

Enhver andelshaver skal få utlevert et eksemplar av vedtekter og andelsbevis.

 

Andelsbrevet skal inneholde lagets navn, dagen for registrering, andelsnummer og pålydende og andelseierens navn, samt angi hvilken bolig som er knyttet til andelen.

 

 

§ 4 Overføring av andel

 

En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av styret for at ervervet kan bli gyldig overfor laget, jfr. dog vedtektenes § 3 og § 5.  Andelen kan ikke gyldig overdras uten at erververen samtidig overtar borettsinnskuddet.

 

Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med bestemmelsene i vedtektenes § 3 og § 4.

 

Videre kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn for det. Godkjenning kan utenom de tilfeller som er nevnt i annet ledd, ikke nektes dersom andelen er ervervet av ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling eller av noen som andelseieren i minst to år har hatt som felles husstand med da han døde.

 

Heller ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen er et nødvendig ledd i bytte av boliger, og den tidligere andelseier skal ta i varig bruk som bolig den bolig han får ved byttet.

 

Andelseier som ikke har betalt borettsinnskudd, kan bare overdra andelen til en person som styret utpeker dersom ikke styret gir samtykke til annet.

 

Knytter det seg borettsinnskudd til andelen, kan andelen ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververen samtidig overtar borettsinnskuddet.

 

Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjennelse. I meldingen skal gis opplysninger om grunnen til at avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.

 

Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som i forrige ledd, er erververen i alle tilfelle å anse som godkjent.

 

Godkjenningen kan trekkes tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning for godkjenning er uriktig eller holdt tilbake, og erververen har eller burde ha hatt kjennskap til dette.

 

Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding her om til laget, selv om styrets samtykke ikke er nødvendig.

 

En erverver av en andel har først rett til å få leie den bolig som er knyttet til andelen når han er godkjent av styret eller styrets avslag er kjent ugyldig ved endelig dom.

 

 

§ 5 Forkjøpsrett

 

Ved overdragelse av andel har andelseieres slektninger i rett opp- eller nedstigende linje forkjøpsrett på første prioritet. Krav på forkjøpsrett rettes til styret.

 

Deretter har de øvrige andelseiere forkjøpsrett på samme vilkår.

 

Borettslagets styre skal dra omsorg for at de som nevnt i forrige ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende.

 

Styret bestemmer på grunnlag av ansiennitet hvilken andelseier som skal få overta andelen. Ansiennitet regnes etter husleiekontraktens dato.  Står flere andelshavere med lik ansiennitet avgjøres dette ved loddtrekning foretatt av styret.

 

Andelshaver som vil overta ny andel, må stille sin tidligere andel til rådighet for borettslaget.

 

 

§ 6 Styret

 

Laget ledes av et styre som består av 1 leder og 2 andre medlemmer, hvorav et er nestleder. Det velges 2 varamedlemmer.

 

Som styre- og varamedlemmer kan bare andelseiere velges.

 

De av generalforsamlingen valgte styremedlemmer velges for et tidsrom av 2 år, unntatt lederen som velges for 1 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Ved valg på konstituerende generalforsamling velges 1 styremedlem for en periode på ett år og 1 styremedlem for en periode på to år.

 

Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

 

Et styremedlem kan fjernes før utløpet av funksjonstiden etter vedtak av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

 

 

§ 7 Styrets oppgaver

 

Styremøter skal holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av lagets anliggende tilsier.

 

Styremøter sammenkalles av lederen. Krever et styremedlem eller forretningsføreren at det skal avholdes styremøte, skal lederen uten opphold etterkomme kravet.

 

Styremøtet ledes av lederen, eller i hans fravær av nestlederen. Er disse ikke tilstede, velger styret en møteleder.

 

Med hensyn til styrets vedtaksførhet vises det til lov om borettslag § 44.

 

Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne underskrives av de frammøtte styremedlemmer.

 

Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med lov og vedtekter og etter de forskrifter og pålegg som generalforsamlingen eller andre organer har gitt i medhold av lov eller vedtekter. Styret har herunder å treffe alle bestemmelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt til andre organer.

 

Lagets firma tegnes av leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

 

§ 8 Forretningsførsel

 

Styret engasjerer lagets forretningsfører.

 

 

§ 9 Generalforsamling

 

Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen, som ledes av styrets leder med mindre generalforsamlingen velger en annen leder.

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 1. mai.

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeså kan generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en tiendedel, av andelshaverne skriftlig forlanger det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

 

Innkalling til så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal skje ved skriftlig varsel til de andelseiere som har kjent adresse og til forretningsføreren. Innkallingen skal skje med minst 8, høyst 20 dager varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel innkalles med kortere frist som dog skal være minst 3 dager. Innkallingen skal angi hvilke saker som ønskes behandlet.

 

Saker som en andelseier ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling skal nevnes i innkallingen når det fremsettes krav om det 4 uker før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen.

 

Generalforsamlingen innkalles av styre.

 

 

§ 10 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

 

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

  1. Konstituering.

a)    Opptaking av navnfortegnelse

b)    Valg av sekretær og av 2 personer til å undertegne protokollen

c)    Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

 

  1. Årsmelding fra styret.

 

  1. Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

 

  1. Godtgjørelse til styret og revisor.

 

  1. Andre saker som nevnt i innkallingen.

 

  1. Valg av styremedlemmer,

 

 

§ 11 Vedtak på generalforsamlingen

 

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

 

Hver andelseier har en stemme uansett antall andeler.

 

 

§ 12 Regnskap, årsoppgjør og årsmelding

 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og for at det ved hvert regnskapsårs avslutning blir fremlagt årsoppgjør og årsmelding. Regnskapsåret følger kalenderåret.

 

Årsoppgjøret skal underskrives av styret og av forretningsføreren.

 

I årsmeldingen skal styret gi opplysninger om forhold som er av viktighet ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke fremgår av årsoppgjøret. Dette gjelder også forhold som er inntrådt etter utgangen av regnskapsåret. Årsmeldingen skal også inneholde styrets forslag til anvendelse av mulig overskudd eller dekking av tap.

 

Revisjonsberetningen skal være utlagt til gjennomsyn på forretningsførerens kontor.

 

 

§ 13 Revisjon

 

Borettslagets revisor skal være statsautorisert eller registrert revisor som velges av generalforsamlingen som fungerer inntil generalforsamlingen velger en ny.

 

Generalforsamlingen kan gi revisor pålegg og instrukser med hensyn til revisjonen.

 

Revisors godtgjøring fastsettes av generalforsamlingen.

 

 

§ 14 Endring av vedtekter

 

Endringer av lagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

 

§ 15 Borettslagsloven

 

Borettslaget skal følge lov om borettslag av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag eller annen lov som erstatter denne dersom ikke annet følger av disse vedtektene.

 

 

Tromsø den 28.04.2005